Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Sản phẩm của thói quen

  Author: Lê Xuân Thắng Genre:
  Rating

  Con người sẽ không thực sự thấy được mình nếu như họ chưa nhìn nhận họ như một thực thể bị điều khiển bởi các thói quen. Họ chính là sản phẩm của thói quen và có khi họ không thấy được điều đó – vì thói quen chi phối cuộc đời của con người một cách hết sức tự nhiên, như các nguyên tắc là “tác nhân vô hình” của tự nhiên và tự nhiên không thể chống lại các nguyên tắc.
  Nếu như mỗi người về cơ bản bị chi phối bởi thói quen và gần như 80% các hoạt động của con người là “thói quen” thì xã hội bị chi phối bởi các nguyên tắc và gần như 80% các hoạt động xã hội được quy định bởi “văn hóa” mà hầu hết mọi người không biết đến điều đó!
  Điều gì sẽ xảy ra nếu như: Thói quen của con người là xấu đã được hình thành! Câu trả lời chính xác là ta phải thay đổi thói quen xấu đó và không có cách nào để thành công nếu như ta không chọn  việc “thay đổi thói quen xấu đó”.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu như: Văn hóa xấu của xã hội đã được hình thành! Câu trả lời chính xác là xã hội đó phải thay đổi văn hóa xấu mà xã hội đó đã dựng nên.
  Tuy nhiên thay đổi thói quen xấu không phải là điều dễ dàng đối với con người thì thay đổi văn hóa xấu của xã hội cũng không dễ dàng theo cách tương tự như thế!
  Văn hóa xã hội chính là “hệ điều hành cứng” cho xã hội sẽ vẫn tiếp tục vận động theo chiều hướng xấu nếu văn hóa xấu đã được hình thành, vì về nguyên tắc 80% các hoạt động của xã hội được quy định bởi các văn hóa.
  Cũng như người ta không thể bỏ thói quen xấu mà chỉ thay thế thói quen xấu bởi một hành động mới và từ đó hình thành “thói quen mới” thay thế thói quen cũ chứ nếu chỉ chăm chăm vào việc bỏ thói quen cũ – bạn sẽ không bao giờ có thể bỏ được nó.
  Theo đúng ý nghĩa đó bạn không thể bỏ văn hóa mà bạn chỉ thay thế văn hóa cũ (được xem là xấu) bởi văn hóa mới (được xem là tốt) được thêm vào một cách lần lần từ thời gian này qua thời gian khác mà thôi.
  Cuối cùng: Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời, thay đổi văn hóa – Thay đổi xã hội.