Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Thế hệ kinh doanh

  Author: Lê Xuân Thắng Genre:
  Rating

  Kinh doanh trong tương lai không đơn thuần là quản trị nữa, kinh doanh trong tương lai chính là tư tưởng và kiến tạo văn hóa cho xã hội.
  Thế hệ kinh doanh dựa trên sản phẩm đã bắt đầu hơn 300 năm trước trong thời đại cách mạng công nghiệp và sự mọc lên của các Nhà máy. Thời đại đó chính là thời đại công nghiệp mà mỗi doanh nghiệp được xem là “Nhà máy” (Manufacturer).
  Thế hệ kinh doanh dựa trên marketing – phương thức kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm đã được khai sinh tiếp theo sau đó. Thời đại đó chính là thời đại mà mỗi doanh nghiệp được gọi là Enterprise (Doanh nghiệp).
  Thế hệ kinh doanh tiếp theo thời kỳ Marketing đó chính thế hệ kinh doanh dựa trên mô hình Quản trị. Nếu như Marketing lấy kết quả làm trọng tâm thì quản trị lấy “hiệu quả” làm trọng tâm. Mô hình kinh doanh lấy hiệu quả làm trọng là mô hình kinh doanh còn tồn tại cho đến ngày nay. Mô hình kinh doanh dựa trên “hệ thống” – quản trị – nguyên tắc lấy hiệu quả làm trọng tâm đã đánh bại hầu hết các doanh nghiệp chỉ dựa trên marketing hoặc dựa trên sản phẩm (lấy giá rẻ làm cạnh tranh).
  Nếu như mô hình kinh doanh kiểu “Marketing” – lấy khách hàng làm trọng tâm đánh bại mô hình kinh doanh kiểu “Sản phẩm” như thế nào? Thì mô hình kinh doanh kiểu “Quản trị” – lấy nguyên tắc làm trọng tâm đã đánh bại mô hình kinh doanh chỉ làm marketing hoặc sản phẩm như thế đó!
  Và giờ đây tôi muốn nói đến mô hình kinh doanh kiểu mới: Mô hình kinh doanh này sẽ đánh bại hầu hết mọi mô hình thế hệ cũ. Đó chính là mô hình kinh doanh dựa trên “Tư tưởng”.
  Trong mô hình kinh doanh kiểu sản phẩm thì làm sao bán được hàng được xem là quan trọng – cho nên mỗi doanh nghiệp sẽ cạnh tranh theo kiểu “giá càng rẻ càng tốt” – “chi phí càng tối ưu càng tốt”.
  Trong mô hình kinh doanh kiểu Marketing thì làm sao khách hàng mua hàng mới là quan trọng – cho nên mỗi doanh nghiệp trong thế hệ Marketing không cạnh tranh về giá mà họ cạnh tranh về tính mang lại “kết quả” cho khách hàng càng nhiều càng tốt.
  Trong mô hình kinh doanh kiểu quản trị thì làm sao khách hàng có “thói quen” mua hàng mới là điều quan trọng. Họ không cạnh tranh về giá, họ không cạnh tranh về kết quả mang lại cho khách hàng mà họ cạnh tranh về “hệ thống giá trị mang đến cho khách hàng” ở cấp độ hài lòng nhất.
  Tuy nhiên trong tương lai mô hình kinh doanh không chỉ có thế! Một mô hình kinh doanh mới trong tương lai sẽ xuất hiện đó chính là mô hình kinh doanh dựa trên “văn hóa mua hàng của xã hội”. Mô hình kinh doanh kiểu tư tưởng tập trung vào văn hóa mua hàng của toàn bộ xã hội – đó là triết lý kinh doanh cao nhất của họ, và những người sáng lập nên tổ chức kinh doanh – họ chính là những Nhà tư tưởng.
  Nếu như mô hình kinh doanh kiểu quản trị tạo nên thói quen mua hàng của người tiêu dùng, thì mô hình kinh doanh kiểu tư tưởng sẽ tạo nên văn hóa mua hàng của toàn xã hội.
  Nếu như mô hình kinh doanh kiểu quản trị tạo ra doanh số ổn định cho doanh nghiệp thì mô hình kinh doanh kiểu tư tưởng sẽ kiến tạo nên doanh nghiệp trường tồn với thời gian vì doanh số của họ không tính bằng “khách hàng”, doanh số của họ được tính bằng “xã hội – là một nhóm khách hàng”… sẵn sàng chi trả cho doanh nghiệp mà không cần suy nghĩ!